V co věříme

Věříme v jediného Boha Stvořitele, který se v dějinách zjevil Izraelcům a na přelomu našeho letopočtu vstoupil do lidských dějin ve svém jednorozeném Synu Ježíši Kristu z Nazareta.
Věříme, že Bůh člověka miluje a ve světě stále působí svým svatým Duchem, s člověkem mluví a lidský život ovlivňuje.
Věříme, že ani smrt nás neoddělí od Boží lásky a našich bližních.
Věříme v evangelium - dobrou zprávu Ježíše Krista o Božím království, které není z tohoto světa, ale do našeho světa již vstoupilo.
Věříme v naplnění lidských životů na věčnosti a v setkání s Ježíšem Kristem před Boží tváří.

Modlitba Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva až navěky. Amen

Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel a pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Český ekumenický překlad na webu České biblické společnosti.

Bible kralická

Českobratrská církev evangelická